Quy trình bất biến của giá điện: Tăng rồi, tăng nữa, tăng mãi