Rap dizz gửi bọn nợ dai

Mượn được thì trả được nha.

Siêu hài