Sao Việt lưu tên nửa kia ở danh bạ: Công Vinh cưng Thủy Tiên hơn trứng mỏng