Sau khi cho thôi chức, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ thế nào?