Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Tiểu thương than trời vì bày hàng ra chẳng ai mua