Sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Hà Nội tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm