Say đắm cô chủ quán cà phê, nam trưởng phòng buông lời cay đắng với vợ