Sẽ cho Đại úy Lê Thị Hiền viết đơn xin ra khỏi ngành