Sen mất dạy dám để Boss ngồi nhìn thèm rỏ cả dãi thế kia à

Sen gì bố láo thế, ăn mà chẳng cho Boss một miếng làm Boss rỏ cả dãi thế kia.

Siêu hài