Sieuhai.tv: Bài giải toán quả trứng làm Táo Công Chức toát mồ hôi

Ngọc Hoàng yêu cầu các Táo phải có kiến thức tổng hợp, mặc dù không co chút khái niệm nào nhưng 'các tư lệnh không bao giờ biết sợ' (sưu tầm).

Siêu hài