Sieuhai.tv: Ném đồ thành thần

Vứt đồ thì dễ những vứt đúng chỗ thì có vẻ rất khó đấy

Siêu hài