Sieuhai.tv: Sắp đến tết rồi nhưng đừng dại làm theo

Chơi gì cũng được nhưng đừng chơi ngu (sưu tầm).

Theo Đất Việt

Tags: chơi dại  |  nghịch ngu  |  Chơi Tết