Sieuhai.tv: Thanh niên 'nhây' nhất hành tinh

Hết gái, thanh niên nhây nhớt quay sang ám luôn cả đồng nghiệp.

Siêu hài