Sieuhai.tv: Thật là vi diệu

Ảo tung chảo, tết ngồi chơi bài tý (nguồn facebook).

Theo Đất Việt

Tags: hài  |  đoán bài  |  bài