Sinh con “thuận tự nhiên” và những con số biết nói