Sinh viên đại học Hawaii rầm rập bỏ chạy sau khi nhận được tin nhắn báo động giả

Sinh viên đại học Hawaii rầm rập bỏ chạy sau khi nhận được tin nhắn báo động giả.

Thế giới