Sinh viên quê miền Trung vừa học, vừa thắt ruột lo nơi quê nhà bão lũ