Slogan mới của Viettel: 'ít chữ' hơn, ý nghĩa nhiều hơn