Số tiền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên phải đóng là 46.935 đồng/tháng