Sốc: Hơn nửa tấn thịt lợn nhiễm tả lợn châu Phi vẫn có dấu kiểm dịch như thường