Sốc với phần 3 cuộc sống hôn nhân Xuân Hương - Thanh Bạch: 'Mốt em chết buồn chút, chó nuôi lâu ngày chết còn buồn vậy'