Stephen Hawking: Trí tuệ nhân tạo có thể là điều tồi tệ nhất trong lịch sử văn minh của nhân loại