Stephen Hawking sinh trùng ngày mất của Galileo Galilei, mất trùng ngày sinh của Albert Einstein