Sư thầy đập phá xe ô tô vì không cho vượt có tâm lý bất thường?