Súng trường Type 56 của Trung Quốc

Súng trường Type 56 của Trung Quốc.

Quân sự