Sunmi trình diễn "LALALAY" tại Show Music Core tập 648

Sunmi trình diễn "LALALAY" tại Show Music Core tập 648