TS Khuất Thu Hồng: Quy định 1,5m mới được thi vào sư phạm là phân biệt đối xử!