Tài liệu 'mật' bị chiếm đoạt chuyển cho ông Nguyễn Đức Chung như thế nào?