Tâm bão số 6 đang ở ngay trên vùng biển Bình Định - Khánh Hòa