Tạm dừng hoạt động hàng quán, dịch vụ không thiết yếu: Tuyên truyền kết hợp với giám sát chặt chẽ