Tạm giữ người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi rưỡi chấn thương sọ não