Tán gái phong cách ngôn tình và ngôn lù

Sự khác biệt khi thằng khác tán gái và tao tán gái.

Siêu hài