Táo "giao thông" Chí Trung: Chúng tôi đang nỗ lực để thay đổi