Tập đoàn CEO ủng hộ 2tỷ đồng cùng TP.Hà Nội chống Covid-19