Tập đoàn Ecopark trích 5 tỷ đồng gây quỹ Lá chắn phòng dịch Covid -19