Team FA cầu mưa gió bão bùng

Năm nào tao cũng cầu mưa.

Siêu hài