Tên lửa AGM-158 JASSM trang bị và khai hỏa từ B-1B Lancer trong một tình huống huấn luyện

Nguồn USA Military.

Quân sự