Tết đến nơi rồi trèo lên đó làm gì vậy Bò

Lên đó cho lành à bò ơi?