Thái Bình sử dụng 4 xe biển 80 chưa phù hợp quy định