Tham ô hơn 100 triệu USD, cựu Chủ tịch ngân hàng Trung Quốc bị tử hình