Thặng dư thương mại Trung - Mỹ cao nhất 12 năm qua