Thặng dư thương mại của Trung Quốc giảm, thặng dư với Mỹ tăng