Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ chạm mức kỷ lục năm 2018