Thanh Hóa: 7.289 tàu thuyền đã về nơi tránh trú an toàn