Thanh Hóa: Bão số 2 làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái