Thanh Hóa: Tràn đê sông Bưởi, hàng nghìn hộ dân sơ tán khẩn cấp