Thành phố Hồ Chí Minh: Thiếu mã đề bài ở 3 điểm có thí sinh tự do