Thầy giáo 30 năm dạy miễn phí, giúp người mù chữ 'hát được Karaoke'