'The Theory of Everything': Bản tình ca về cuộc sống và sự nghiệp của Stephen Hawking