Thế giới chỉ quay lại cuộc sống bình thường khi có đủ vaccine COVID-19